Algemene informatie

Snel naar:

Gymlessen

Groep 1 t/m 8

De groepen 1 t/m 8 krijgen minimaal twee keer per week les van onze vakleerkrachten gym. Deze lessen vinden plaats in de grote gymzaal.

Kleding

Alle leerlingen van de Willem Drees krijgen na aanmelding op school een schoolgymshirt voor tijdens de gymlessen. Deze gebruiken wij ook voor de andere school activiteiten zoals de sportdag en schoolreis.
In groep 4 en 7 krijgen de leerlingen ook een nieuw shirt zodat deze correct is voor de leeftijd. Wij vragen van de ouders om zelf te zorgen voor een gymbroek. Het gebruik van binnen gymschoenen kunnen wij niet verplichten maar is wel zeer wenselijk.

Douchen 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zichzelf na het sporten kunnen afspoelen en fris naar de klas terug kunnen. Daarom gaan alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 na de gymles douchen. Voor de meisjes en jongens zijn er gescheiden kleedruimtes en gescheiden doucheruimtes. Natuurlijk begrijpen wij goed dat douchen in elk gezin anders verloopt. Wij vinden het dus ook geen enkel probleem als uw kind zijn/haar onderbroek aanhoudt tijdens het douchen of wil douchen in de aparte douchecabine.

Leerplicht, verlof en verplichtingen

Leerplicht & verlof

Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. 4-jarigen mogen, vanaf de dag dat ze 4 jaar worden, naar school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. De 5-jarigen zijn wel leerplichtig. Ze mogen maximaal 5 schooluren per week verzuimen. Verzuim is zeker niet wenselijk, omdat het programma doorloopt en ze achterstand kunnen oplopen.

De directie van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim direct te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Den Haag. Regelmatig wordt de directie gecontroleerd of ze de leerplichtwet goed toepast.

Geen reden voor verlof is

Familiebezoek in het buitenland

Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding

Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden

Een uitnodiging van vrienden of familie

Eerder vertrekken of latere terugkeren wegens (verkeers)drukte

Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

Een afwijkende vakantieperiode van andere kinderen uit uw gezin

Verlofregeling

Elk jaar vragen veel ouders vrij voor hun kind(eren). Bijvoorbeeld voor een speciale gebeurtenis, zoals een bruiloft, een jubileum of een begrafenis. Als de vraag binnen de regels valt geven wij toestemming. Voor meer informatie klik hier. Extra verlof, om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen verblijven, is niet mogelijk.

Enkele uitzonderingen

1. Als ouders door de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, kan er verlof worden gegeven van maximaal twee weken. Gaat u langer op vakantie dan deze twee weken, dan mag het verlof niet worden gegeven. Het verlof mag nooit vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Een schriftelijke verklaring van de werkgever is verplicht. De directie beslist hierover.

2. Als bij bloed- of aanverwanten sprake is van een ernstige en levensbedreigende ziekte, zonder uitzicht op herstel. Hierbij moet altijd een officieel vertaalde doktersverklaring worden overlegd, waarin de ernst wordt aangetoond.

Overige gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn beschreven in de WPO artikel 46 en de WEC artikel 46.

Wie beslist?

Over aanvragen voor maximaal 10 verlofdagen beslist de directie en over aanvragen voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Alle verzoeken voor verlof moeten minimaal 14 dagen van te voren, schriftelijk gedaan worden. Voor vakantieverlof geldt een termijn van 4 weken.

Leeftijd en leerplicht

Met de invoering van de Basisschool is de leerplicht verlaagd van 6 jaar naar 5 jaar. Kinderen van 5 jaar en ouder zijn dus leerplichtig. De 4-jarigen mogen, vanaf de dag dat ze 4 jaar worden, naar school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. 

De 5-jarigen zijn wel leerplichtig. Ze mogen maximaal 5 schooluren per week verzuimen. Verzuim is zeker niet wenselijk, omdat het programma doorloopt en ze achterstand kunnen oplopen. 

De directie van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim direct te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Den Haag. Regelmatig wordt de directie gecontroleerd of ze de leerplichtwet goed toepast. 

Verlofregeling

Elk jaar vragen veel ouders vrij voor hun kind(eren). Bijvoorbeeld voor een speciale gebeurtenis, zoals een bruiloft, een jubileum of een begrafenis. Als de vraag binnen de regels valt geven wij toestemming. Extra verlof, om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen verblijven, is niet mogelijk. 

Enkele uitzonderingen: 

  • Als ouders door de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, kan er verlof worden gegeven van maximaal twee weken. Gaat u langer op vakantie dan deze twee weken, dan mag het verlof niet worden gegeven. Het verlof mag nooit vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. 

Een schriftelijke verklaring van de werkgever is verplicht. De directie beslist hierover. 

  • Als bij bloed- of aanverwanten sprake is van een ernstige en levensbedreigende ziekte, zonder uitzicht op herstel. Hierbij moet altijd een officieel vertaalde doktersverklaring worden overlegd, waarin de ernst wordt aangetoond. 

Overige gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn beschreven in de WPO artikel 46 en de WEC artikel 46. 

Geen reden voor verlof is:

Familiebezoek in het buitenland. 

Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 

Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden. 

Een uitnodiging van vrienden of familie. 

Eerder vertrekken of latere terugkeren wegens (verkeers)drukte. 

Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Een afwijkende vakantieperiode van andere kinderen uit uw gezin. 

Wie beslist? 

Over aanvragen voor maximaal 10 verlofdagen beslist de directie en over aanvragen voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Alle verzoeken voor verlof moeten minimaal 14 dagen van te voren, schriftelijk gedaan worden. Voor vakantieverlof geldt een termijn van 4 weken. 

Verplichtingen / Naleving Leerplichtwet

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders. Dus de gemeente controleert de schooldirecties op de juiste uitvoering van de regels. Bij overtreding kan de leerplichtambtenaar de officier van justitie inschakelen. 

Schooldirecteuren hebben de volgende verplichtingen: 

  • Schooldirecteuren moeten ongeoorloofd schoolverzuim melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. 
  • Zij moeten de leerplichtambtenaar alle inlichtingen geven die nodig zijn bij de uitvoering van de leerplichttaak. 

Verplichtingen van ouders 

  • Ouders moeten erop toezien dat hun kind niet ongeoorloofd verzuimt. Vanaf twaalf jaar is de leerling medeverantwoordelijk. 

Schoolondersteuningsprofiel

School-ondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Documenten

Zorgdocument

Download PDF

Naar Het Voortgezet Onderwijs

Download PDF

Sociaal emotionele vorming

Download PDF

Instellingscode huiselijk geweld

Download PDF

Schoolgids

Download PDF

Schoolondersteuningsplan

Download PDF